کوچه های سینه زنی
متن نوحه های اهل بیت عصمت و طهارت
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : روز یازدهم

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

زدی بین خون پیش من بال و پر              تنت بر زمین مانده خاکم به سر

به خاکت کشیدند        سرت را بریدند                عزیز دلم

 

همه پیکرت گرچه بوسیدنی است            چه سازم اخا جایِ یک بوسه نیست

شوم مست بویت            ببوسم گلویت                عزیز دلم

نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : قاسم

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

کنارت نشینم منِ دل کباب           ز خونت کنم موی خود را خضاب

گل پرپر من        به خون در بر من

عزیز دلم

ز خجلت عمو ، جانِ من بر لب است         تنت پایمالِ سمِ مرکب است

تنت روی خاک است              لبت چاک چاک است

 

به خون غوطه ور دست و پا می زنی             چرا مادرم را صدا می زنی

همه حاصل من              مکن خون دل من

نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : علی اصغر

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

شاعر : جعفر رسول زاده(همراه با دخل و تصرف)

پرستوی خونین پرم اصغرم              گلِ پرپرِ این حرم اصغرم

عطش بود و آهت        دل بی گناهت

علی اصغرم

 

گناهی نداری در این سنّ کم             که اینگونه آید به جانت ستم

به گوشم صدایت            دلم در هوایت

 

حسینم چو بر خیمه آرد تو را             به دامان زینب گذارد تو را

تو را عمه بوید         چه آهسته گوید

 

گلم تشنه اش بود و آبش نبود            خدا ، تیر دشمن جوابش نبود

روم من به سویش           ببوسم گلویش

نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : فرزندان زینب

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

شاعر : هادی خسروی(با تصرف)

عزیزان من بی قرار تواند           برادر ببین جان نثار تواند

شود ای حبیبم      نمایی نصیبم         برادر حسین

تأمل تو در کار طفلان مکن        دگر زینبت را پریشان مکن

که مردان عشقند       سواران عشقند        برادر حسین

نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : شام غریبان

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

به گودال خون آید این زمزمه            حسین جان منم مادرت فاطمه

ضیاء دو عینم        سرت کو حسینم

غریبم حسین

 

شب است و من و گودی قتلگاه              به رگهای خونین نمودم نگاه

رخ از خون بشویم            گلم را ببویم

 

در این نیمه شب می زند مادرت           به دریای خون بوسه بر حنجرت

بگو نور دیده             که دستت بریده؟!

 

من امشب کنم ناله و زمزمه          گهی قتلگاهم گهی علقمه

گهی بهر زینب       کنم گریه امشب

نویسنده: مهدی شریفی - یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱

موضوع : مصائب شام

سبک : خدا مادرم را کجا می برند؟! ...

 

به نیزه سر یوسف فاطمه           شده سایبان اسیران همه

نمایم نظاره        به هجده ستاره

غریبم غریب

من و عمه ها بسته در سلسله            زن و مرد شامی کنند هلهله

به سوز دل من           زند خنده دشمن

غریبم غریب

کدهای اضافی کاربر :


ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام