شب عاشورا

سبک: خسته و مضطرم

گشته ماتمسرا        دشت کرب و بلا

همه خیمه ها در عزاى صبح فردا غم گرفته

ز تماشاى هر نوجوانى مادرى ماتم گرفته

آه و واویلا آه و واویلا وامصیبت

 

رفته با یاد آب       یک سه ساله به خواب

بسکه از تشنگى گریه گرده روى مشکى رفته از هوش

شمع جان همه دور اصغر از خجالت گشته خاموش

آه و واویلا آه و واویلا وامصیبت

 

خواهر خونجگر       کرده قرآن به سر

بر لباش این دعا کاى خدایا من نگردم بى برادر

اى خدا چاره اى تا نبینم دلبرم را زیر خنجر

آه و واویلا آه و واویلا وامصیبت

/ 0 نظر / 4 بازدید