امام مجتبی علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

سبط خیرالورا دلبند زهرا

امام مجتبی غریب و تنها

گردیده مسموم، حجت مظلوم

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

زینب ای خواهرم بیا به سویم

پاره پاره جگر سوزد گلویم

با حال محزون، شد قلب من خون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

از زهر همسرم سوزد دل من

مَحرم خانه ام شد قاتل من

رفتم شتابان، در نزد جانان

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

در پیش دیده ی خونبار طفلان

تابوت و پیکرم شد تیرباران

از جور عدوان، زهرا پریشان

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

رفتم از این جهان با حال خسته

مهمان بر مادر پهلو شکسته

قبرم خراب است، در آفتاب است

آه و واویلتا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 37 بازدید