حضرت قاسم

سبک: پسر شیر حیدر

پسر شیر حیدر از فرس افتاده

به دم تیغ لشکر از نفس افتاده

ماه شب های حسن افتاده زیر دست و پا ای عمو جان

پیش پای تو در کنار من آمده بابا ای عمو جان

می شوم من به پایت فدایت عمو جان

می زنم من صدایت فدایت عمو جان

 

نور سرخی گرفته چهره ی فانوسی

قامت یک کبوتر با پر طاووسی

بین آغوشت تا نفس دارم با تو می آیم ای عمو جان

در تنم مانده خرده هایی از استخوان هایم ای عمو جان

تا صدایم شنیدی رسیدی عموجان

از حرم پر کشیدی رسیدی عمو جان

 

روی دست حسین است شاخه شمشادش

جوی خون شد روان از گیسوی دامادش

من یتیمی را با حضور تو بردم از یادم ای عموجان

لحظه ی آخر راحتم کن از دست صیادم ای عمو جان

شاه کرب و بلایی کجایی عموجان

زنده ام تا بیایی کجایی عمو جان

/ 0 نظر / 4 بازدید