حضرت عباس

سبک: مکن از خار هراس

مکن از خار هراس   باغ ما دارد یاس

یک بیابان دشمن  منم و یک عباس

آسمانم من و عباس علی ماه من است

چه غم از روبهیان شیر به همراه من است

مرحبا عباسم

بنگر ای ماهِ تمام، کف زنان لشگر شام

که شده کار حسین، بعد عباس - تمام

تو نه امیّد منی بلکه امید همه ای

هم گل امّ بنین، هم پسر فاطمه ای

مرحبا عباسم

ساقی سرمستم، بَعد تو بشکستم

افتخارم به تو بود، می روی از دستم

چشم بر راه بود دخترک غم زده ام

چه بگویم اگر او گفت چرا خم شده ام

مرحبا عباسم

/ 0 نظر / 4 بازدید