وفات حضرت زینب

سبک: آه، من که جان بر لبم

کى، رود از نظرم، گریه هاى حرم

شدى از نظرم، لحظه لحظه نهان

کى رود از یاد خواهر تو

زیر تیغ قاتل حنجر تو

عالم شده بهر خواهرت چون قفس

از فراقت اخا افتادم از نفس

اى عزیز مادرم

 

اى، کشته تشنه لب، روز من شده شب

سویت آید زینب، با قدى چون کمان

آیم به سویت با آه و ناله

شرمنده ام از روى سه ساله

هر چه کردم براى غسل آن بدن

ممکن نشد برایش بیابم کفن

اى عزیز مادرم

 

اى، یاد پیراهنت، پاره پاره تنت

دست وپا زدنت، زیر تیغ و سنان

من نمى آیم دیدار مادر

تا نیایى تو دنبال خواهر

آماده ام که آیى به دنبال من

پیرهنت برایم شده چون کفن

اى عزیز مادرم

/ 0 نظر / 31 بازدید