حضرت علی اکبر

سبک : آتدان یره چون دوشدی ...

میدان شده نورانی از روی علی اکبر

لشگر همه می گفتند ظاهر شده پیغمبر

اَشبَهُ الناسِ خاتمُ النبیّین                  از صدر زین شده نقش بر زمین

جانم علی علی ، جانم علی جان

برخیز و ببین بابا این سینه سوزانم

داغ تو علی اکبر آتش زده بر جانم

اَشبَهُ الناسِ خاتمُ النبیّین                  از صدر زین شده نقش بر زمین

جانم علی علی ، جانم علی جان

با آن جگر سوزان ، آن نورِ دل حیدر

افتاده روی نعش خونین علی اکبر

اَشبَهُ الناسِ خاتمُ النبیّین                  از صدر زین شده نقش بر زمین

جانم علی علی ، جانم علی جان

/ 0 نظر / 3 بازدید