حضرت علی اصغر

سبک : از داغ تو لبریز اشک و آهم ...

به خیمه ها عطش فرا گیر بود       آب فقط بر لب شمشیر بود

جام باقی کجاست        دست ساقی کجاست

اهل حرم در التهابند        همه به ذکر آب آبند

 

تشنه لبی برده ز آب آبرو          به چهره زد رنگ ز خون گلو

غسل شیر خواره           دل پر شراره

خنده روی دست پدر زد      با لبِ تشنه بال و پر زد

 

من سند مظلومی حسینم          برای غربتش به شور و شینم

حجت اکبرم              علیِّ اصغرم

عقده ز کار من گشایید         قنداقه ام پر خون نمایید

 

کسی ز من به مادرم بگوید       مرا به پشت خیمه ها بجوید

راهی نبردم         دگر بر نگردم

من طفل دلبند ربابم       همنام جدم بوترابم

/ 0 نظر / 27 بازدید